Zpravodaj Zábřeh

Datum aktuality: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
Zpravodaj Zábřeh

Na přípravě zpravodaje se podílí TIC Zábřeh, které je také kontaktním místem pro občany a inzerenty.

AKTUÁLNÍ ČÍSLO ZPRAVODAJE, KTERÉ VYŠLO 8. 9. 2021 JE KE STAŽENÍ ZDE.

REDAKTOR: Mgr. Milan Kratochvíl, e-mail: kratochvil@zabreh.cz, mobil: 731 109 406
PŘÍJEM INZERCE: Iva Kovářová, e-mail kovarova@ic.zabreh.cz , mobil: 603 984 313
ADRESA REDAKCE: Československé armády 835/1, 789 01

PODMÍNKY ZVEŘEJNĚNÍ KOMERČNÍ INZERCE platné od 1.ledna 2020:
Zpravodaj je barevný třítýdeník a vychází v nákladu 6.400ks, je zdarma distribuován do všech domácností a firem v Zábřeze a jeho místních částech. Komerční inzerce ve zpravodaji Zábřeh je zpoplatněna dle ceníku.  Uzávěrka inzerce je vždy týden před vydáním čísla. Cena zahrnuje jednoduché grafické zpracování inzerátu. Inzerce na titulní straně je možná pouze do formátu 1/12 strany, případně 1/6 o rozměrech 217 × 47 mm. Za inzerát zveřejněný na titulní straně zpravodaje účtujeme přirážku 100%.
Rozměry inzerátů jsou dané a nelze je měnit. Jsou dvě varianty. Buď dodáte zpracovaný inzerát ve vybraném rozměru /formát pdf/ a nebo zašlete zvlášť logo, texty, obrázky a my inzerát zpracujeme.

Objednatel svým podpisem stvrzuje, že byl poskytovatelem seznámen s podmínkami inzerce, jakož i s tím, že objednaná inzerce bude zveřejněna na základě řádné písemné objednávky doručené osobně nebo e-mailem s vlastnoručním podpisem objednatele nebo osoby oprávněné za objednatele jednat (statutární orgán, zákonný zástupce, zmocněnec) a razítkem, má-li jej objednatel k dispozici, nejdříve po jejím zaplacení.  Inzerce v hodnotě do 5.000 Kč včetně DPH se hradí v hotovosti, inzerce v hodnotě vyšší se hradí na základě vystavené faktury.

Město a jím zřízené příspěvkové organizace mají nárok na bezúplatné zveřejnění své inzerce ve zpravodaji, přičemž každé příspěvkové organizaci lze bezúplatně zveřejnit inzerci v rozsahu nejvýše
¼ plochy inzertní strany v jednom čísle zpravodaje.

Společnosti s ručením omezeným založené městem, tj. EKO servis Zábřeh s. r. o. a Zábřežská kulturní, mají nárok na zveřejnění své inzerce ve zpravodaji za cenu ve výši 50 % ceny dle ceníku bez DPH,
k této ceně bude připočtena DPH v platné sazbě.

Zapsané spolky se sídlem v Zábřeze mají nárok na zveřejnění své inzerce ve zpravodaji za cenu ve výši 50 % ceny dle ceníku bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v platné sazbě. Inzerce se musí týkat činnosti tohoto spolku.

Ostatním subjektům je Zábřežská kulturní oprávněna poskytovat inzertní prostor ke zveřejnění inzerce pouze za ceny dle platného ceníku.
Veškerá zveřejněná inzerce musí být v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno dne 17. 12. 2019 Radou města Zábřeh  pod číslem usnesení 19/RM/22/OVV/1254.

Další informace včetně podmínek zveřejnění komerční inzerce, edičního plánu, důležitých souborů ke stažení a archivu zpravodaje naleznete zde.

Dokumenty ke stažení

Archiv zpravodajů Zábřeh ZDE.