Dům Pod Podloubím

Dům Pod Podloubím

Adresa: Žižkova 2/25, Zábřeh, 789 01
Bezbariérový přístup: ano – část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Otevírací doba: út-ne 9.00-12.00, 12.30-17.00 hod.
Vstupné: dospělí 20 Kč, studenti a senioři 10 Kč (uvedené ceny platí pro stálé expozice)

Muzeum v Zábřehu je detašované pracoviště Vlastivědného muzea v Šumperku. Sídlo muzea je v domě Pod Podloubím na horním Masarykově náměstí.

Kontakt: 583 413 646, 603 174 514 / zabreh@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz

 

Upozornění pro návštěvníky

Do konce února je z technických důvodů uzavřena stálá expozice a minigalerie.

Reinstalace expozice Jana Eskymo Welzla

Dovolujeme si informovat všechny návštěvníky zábřežského muzea, že v souvislosti se stavebními pracemi spojenými s budováním nové expozice Jana Eskymo Welzla je stávající expozice J. E. Welzla uzavřena.

V prvním čtvrtletí roku 2020 nabídneme návštěvníkům zbrusu novou atraktivní expozici. Ta představí obdivuhodný životní příběh obyčejného člověka, který se jen se čtyřmi krejcary v kapse vydal na cestu do neznámých končin. Příběh cestovatele začíná dobou dětství, mládí a prvními cestami po Evropě. Další části expozice již budou sledovat jeho putování Sibiří, život na Novosibiřských ostrovech i na zlatonosné Aljašce. Přiblížena bude též jeho „cesta“ do světa literatury. Expozice však svým obsahem nabídne víc než jen příběh J. E. Welzla. Návštěvníci se seznámí s podobou severské krajiny a jejími obyvateli, nahlédnou do interiéru srubu nebo posedí v redaktorově pracovně nad stránkami některé z mnoha knih o Welzlovi. Velkým lákadlem bude jistě autentický filmový záznam s J. E. Welzlem natočený v Brně roku 1929.

Dům Pod Podloubím, ve kterém sídlí zábřežské muzeum, patří k nejvýznamnějším dokladům stavebního vývoje městské architektury a patří
k nejstarobylejším domům ve městě. V době, kdy většina českých muzeí již měla položeny své základy, bylo založeno zábřežské muzeum. Ustavující valná hromada Krajinského muzejního spolku se konala 14. února 1932. Základem sbírkového fondu se stal soubor památek převzatých z českého gymnázia, soukromá sbírka Leopolda Falze a z mohelnického muzea byly vráceny předměty zapůjčené počátkem dvacátých let, kdy proběhl první pokus o založení muzea v Zábřehu. Muzejní spolek obnovil svou činnost v roce 1946 a Městský národní výbor převzal muzeum do své správy počátkem padesátých let. Muzeu byl přidělen významný památkový objekt Pod podloubím. Expozice
s muzejními sbírkami byla otevřena 1.března 1953. Následujícího roku přešlo muzeum pod správu ONV a začala se rozvíjet práce ve všech sférách muzejní činnosti. V roce 1963 došlo k zapojení zábřežského muzea do organizační struktury Vlastivědného ústavu v Šumperku. V roce 1964 probíhaly úpravy objektu pro potřeby muzea a současně se objevil problém statiky domu.

V dalších desetiletích se stavebně statický stav zhoršoval a v roce 1981 musela být budova pro veřejnost uzavřena. V roce 1991 byl objekt vrácen městu Zábřeh.
Snaha o navrácení muzea městu vyvolala aktivitu, která vyústila v zahájení rozsáhlé stavební rekonstrukce budovy. Rekonstrukce vlastního objektu byla ukončena 30. září 1998 a muzeum bylo slavnostně znovuotevřeno 24.10.1998.

Stálá expozice představuje zajímavosti i unikáty dokumentující historii města a způsob života jeho obyvatel v minulých stoletích. Mezi umělecké skvosty lze řadit především obrazy – díla italské a španělské provenience 17. a 18. století a také díla českých malířů poč. 20. století (R. Kremlička, J. Multrus, K. Špillar). Cechovní truhlice a štíty dokládají existenci různých řemesel ve městě. Poměrně bohatě jsou ve sbírkách zábřežského muzea zastoupeny i užitkové předměty, ukázky chladných a palných zbraní 18. a 19. století. Charakteristické pro zábřežské muzeum jsou bohaté a kvalitní sbírky etnografického charakteru, početná je kolekce lidových obrázků na skle, betlémů a dřevěných plastik.

Impozantní sbírka z díla Václava Hollara (1607 – 1677) je svým počtem (téměř 750 grafických listů) druhým nejrozsáhlejším souborem tohoto autora v České republice. Kolekce obsahuje řadu vzácných listů i tisky považované v Hollarově tvorbě a uměleckém vývoji za nejcennější. V. Hollar náleží nesCENSOREDě mezi čelné představitele grafického umění 17. století, neboť svým dílem zcela osobitě přispělk rozvoji klasické techniky rytí a leptání do mědi a svými vynikajícími kreslířskými výkony hluboce zaujal a ovlivnil i tak velkou uměleckou osobnost, jako byl jeho generační vrstevník Rembrandt H. van Rijn.

Českému cestovateli Janu Welzlovi (1868 – 1948), známému pod pseudonymem Eskymo Welzl je věnována expozice – část interiéru srubu instalovaná ve „věži“ domu Pod Podloubím. TATO EXPOZICE SE MOMENTÁLNĚ REINSTALUJE.

VSTUPNÉ: 
Výstavy: dospělí – 20 Kč
Slevy: 
min. 50% – 
žáci a studenti SŠ + VŠ, senioři, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagog. doprovodu), ZTP včetně doprovodu
Rodinné pasy – sleva 20% z celkové částky vstupného pro rodinu
Senior pasy – zlevněné vstupné pro držitele pasů (od 55 let), a to slevu ve výši 20 % z celkového vstupného.Děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob včetně pedagog. dozoru – školky, tábory, atd.) 10,- Kč (ve všech případech )
Expozice: dospělí – 20 Kč 
Slevy:
min. 50% – žáci a studenti SŠ + VŠ, senioři, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagog. doprovodu), ZTP včetně doprovodu
Rodinné pasy – sleva 20% z celkové částky vstupného pro rodinu
Senior pasy – zlevněné vstupné pro držitele pasů (od 55 let), a to slevu ve výši 20 % z celkového vstupného.Děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob včetně pedagog. dozoru – školky, tábory, atd.) 10,- Kč (ve všech případech )

Vstupné na přednášky – jednotné vstupné – 20 Kč
Vstupné na výstavy s dílnami – jednotné vstupné – 30Kč

Fotografování a natáčení v objektech je ZAKÁZÁNO.